ÚČTOVNÍCTVO

Ucelený systém informácií, ktorý poskytuje informácie o hospodárskej činnosti podniku. Účtovníctvo poskytuje informácie, ktoré sú relevantné, aktuálne, zrozumiteľné a porovnateľné. V rámci účtovníctva sa eviduje majetok a záväzky, informácie využívajú nielen vlastníci, manažéri a dodávatelia, ale aj zamestnanci, vláda alebo verejnosť.

Táto oblasť je upravená rôznymi právnymi predpismi či už po formálnej alebo vecnej stránke.

Jedným zo základných právnych predpisov je Obchodný zákonník (z.č. 513/1991 Zb.), podnikatelia majú povinnosť viesť účtovníctvo, ktoré upravuje Zákon o účtovníctve 563/1991 Zb.
Túto oblasť upravujú aj iné predpisy ako Občiansky zákonník, Zákon o nezamestnanosti, opatrenia ministerstiev a iné.

Podnikatelia využívajú najčastejšie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Jednoduché účtovníctvo podáva prehľad o príjmoch a výdavkoch z hľadiska daňového základu, informácie o majetku, o stave a pohybe hospodárskych prostriedkov. V tomto systéme účtujú podnikatelia(tzv. živnostníci), fyzické osoby, ktoré preukazujú osoby na daňové účely(napr. právnik, lekár), politické strany a hnutia a iné. Právnické osoby začínajú viesť účtovníctvo v deň vzniku a končia v deň zániku. Fyzické osoby vedú účtovníctvo po celú dobu.

Podnikateľ informuje o skutočnostiach v účtovnej závierke, ktorá obsahuje 2 výkazy - výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch. Pri vyčísľovaní daňovej povinnosti nie je problém zistiť základ dane, nakoľko sa rovná rozdielu medzi príjmami a výdavkami. Predmetom podvojného účtovníctva je účtovanie o majetku, zdrojoch krytia, nákladoch, výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o hospodárskom výsledku. Účtovnými jednotkami sú zvyčajne spoločnosti s r.o., akciové spoločnosti a družstvá (ustanovuje to Obchodný zákonník).

V tomto systéme účtovníctva sa účtuje o nákladoch a výnosoch, ktorých rozdielom je výsledok hospodárenia. V tomto prípade má účtovná závierka 3 súčasti- súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Nakoľko v tomto systéme sa nerozdeľuje účtovanie o peňažnom hospodárení od účtovania o majetku a záväzkoch, účtovné zápisy sa vykonávajú v dvoch knihách, a to v hlavnej knihe a denníku. Pri podvojnom účtovníctve je zabezpečená vyššia kontrolná väzba, vyššia konkrétnosť a vypovedacia schopnosť.

Zobraziť viac

Dlhodobé praktické skúsenosti s poskytovaním komplexných služieb od poradenstva cez vedenie účtovníctva a mzdovej agendy až po spracovanie daňových priznaní.