ÚČTOVNÍCTVO

Ucelený systém informácií, ktorý poskytuje informácie o hospodárskej činnosti podniku. Účtovníctvo poskytuje informácie, ktoré sú relevantné, aktuálne, zrozumiteľné a porovnateľné. V rámci účtovníctva sa eviduje majetok a záväzky, informácie využívajú nielen vlastníci, manažéri a dodávatelia, ale aj zamestnanci, vláda alebo verejnosť.

Táto oblasť je upravená rôznymi právnymi predpismi či už po formálnej alebo vecnej stránke.

Jedným zo základných právnych predpisov je Obchodný zákonník (z.č. 513/1991 Zb.), podnikatelia majú povinnosť viesť účtovníctvo, ktoré upravuje Zákon o účtovníctve 563/1991 Zb.
Túto oblasť upravujú aj iné predpisy ako Občiansky zákonník, Zákon o nezamestnanosti, opatrenia ministerstiev a iné.

Podnikatelia využívajú najčastejšie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Jednoduché účtovníctvo podáva prehľad o príjmoch a výdavkoch z hľadiska daňového základu, informácie o majetku, o stave a pohybe hospodárskych prostriedkov. V tomto systéme účtujú podnikatelia(tzv. živnostníci), fyzické osoby, ktoré preukazujú osoby na daňové účely(napr. právnik, lekár), politické strany a hnutia a iné. Právnické osoby začínajú viesť účtovníctvo v deň vzniku a končia v deň zániku. Fyzické osoby vedú účtovníctvo po celú dobu.

Podnikateľ informuje o skutočnostiach v účtovnej závierke, ktorá obsahuje 2 výkazy - výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch. Pri vyčísľovaní daňovej povinnosti nie je problém zistiť základ dane, nakoľko sa rovná rozdielu medzi príjmami a výdavkami. Predmetom podvojného účtovníctva je účtovanie o majetku, zdrojoch krytia, nákladoch, výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o hospodárskom výsledku. Účtovnými jednotkami sú zvyčajne spoločnosti s r.o., akciové spoločnosti a družstvá (ustanovuje to Obchodný zákonník).

V tomto systéme účtovníctva sa účtuje o nákladoch a výnosoch, ktorých rozdielom je výsledok hospodárenia. V tomto prípade má účtovná závierka 3 súčasti- súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Nakoľko v tomto systéme sa nerozdeľuje účtovanie o peňažnom hospodárení od účtovania o majetku a záväzkoch, účtovné zápisy sa vykonávajú v dvoch knihách, a to v hlavnej knihe a denníku. Pri podvojnom účtovníctve je zabezpečená vyššia kontrolná väzba, vyššia konkrétnosť a vypovedacia schopnosť.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Vedenie peňažného denníka, Vvdenie knihy odoslaných faktúr, vedenie knihy došlých faktúr, vedenie pokladničných kníh

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Vedenie účtovnej osnovy, vedenie hlavnej knihy, vedenie kníh pokladní, vedenie knihy odoslaných faktúr

Dlhodobé praktické skúsenosti s poskytovaním komplexných služieb od poradenstva cez vedenie účtovníctva a mzdovej agendy až po spracovanie daňových priznaní.